BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

O společnosti BEHYP s.r.o.

Založení společnosti

Zakladatelé společnosti BEHYP s.r.o. se problematikou bezpečnosti práce, její hygienou  a také ergonomií začali zabývat již v roce 1998, a to v rámci zaměstnání v již neexistujícím podniku Elektrotelevizní služba. Privatizace zmíněného podniku dopomohla zaměstnancům k realizaci myšlenky věnovat se této oblasti nadále, avšak již jako spolupracující podnikající fyzické osoby. V roce 2009 pak v rámci rozvoje podniku, jednak co do počtu zaměstnanců, rovněž i co do působnosti na trhu, došlo k přeměně právní formy podnikání na společnost  s ručením omezeným. Vznikla tedy společnost BEHYP s.r.o.

Obecně lze soudit, že od roku 2009 až doposud se firma dále rozvíjí, přičemž je kladen větší důraz na oblast marketingu a managementu, rovněž ale i na oblast rozšiřování služeb  v odborných a poradenských činnostech, jež je firma schopná zajišťovat svým zákazníkům. Místem, kde jsou komplexní služby prováděny je Ostrava a celý Moravskoslezský kraj. Dalším významným městem, kde firma na trhu působí, je hlavní město Praha.

Nabídka komplexních služeb

V současné době je společnost BEHYP s.r.o. schopna poskytovat své služby komplexně, nejen v bezprostřední blízkosti sídla firmy, ale taktéž ve vzdálenějších městech jako je Olomouc, Praha a podobně.  Firma v průběhu celého roku zajišťuje školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků z oblasti BOZP a PO a jejich znalosti poté ověří testem, vede veškerou ze zákona vyplývající dokumentaci, přičemž samozřejmostí je pak i jejich aktualizace v závislosti na změnách zákonů, zákonných vyhlášek a podobně. Dále průběžně provádí kontroly dodržování BOZP a PO na pracovištích (Ostrava, Praha) z těchto kontrol vyhotovuje zápisy, řeší a sepisuje veškeré pracovní úrazy a především všem subjektům poskytuje odborné poradenství (podrobný výčet našich služeb v sekci nabídka služeb).

Od roku 2007 vlastní firma oprávnění k provádění interních auditů systému z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému ochrany životního prostředí a systému kvality. (veškerá osvědčení, certifikáty v sekci oprávnění k činnosti)

V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Na spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv společnosti BEHYP s.r.o.

Karel  Jařabáč a kolektiv

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Naše odborné publikace

Kniha o bezpečnosti práce

Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe

Cílem knižní odborné publikace je popsat práci, činnosti, úkoly a základní povinnosti odborně způsobilé osoby pro úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autor zde uvádí praktické poznatky a informace o bezpečnosti a hygieně práce, které často někteří vedoucí zaměstnanci i zaměstnanci stále nepovažují za součást svých pracovních povinností a naznačují, že jde o nutné zlo. Tato publikace je určena především pro začínající bezpečností techniky a statutární zástupce firem.

Autor: Karel Jařabáč

Kniha o bezpečnosti práce

Management v souvislostech

Kniha „Management v souvislostech“ otevírá cestu k bližšímu poznání procesu managementu. Opírá se o získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti, které jsou pro oblasti managementu relevantní a klíčové. Přirozeně tak aplikuje poznatky z praxe.
Kniha se také zabývá systémy managementu včetně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Autor: Kartel Jařabáč a Rudolf Hauzer

Reference

Vážený pane Jařabáči, tímto chci Vaši firmě a především Vám moc poděkovat za vedení dokumentace k bezpečnosti práce a především za přípravu naší firmy ke kontrole zajištění bezpečnosti práce ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Vzhledem k Vaší profesionální práci a Vaším pokynům a doporučením kontrola proběhla bez závad.

Moc děkuji a zdravím.
Ing.Zdeněk Preissler-PREISS,s.r.o.

Víte, že…

  • je zaměstnavatel povinen provádět roční prověrku BOZP na svém pracovišti s cílem zhodnocení úrovně BOZP?

Osvědčení auditora SMBOZP

Osvědčení auditor
Zvětšit

Osvědčení auditora QMS

Osvědčení auditor QMS
Zvětšit

Osvědčení auditora EMS

Osvědčení auditor EMS
Zvětšit

Naši partneři


| Nahoru ↑