BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

 1. Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu k prevenci rizik v oblasti BOZP (OZO) tzn. kvalifikovaného bezpečnostního technika.
 2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
 3. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
 4. Zajistit si smluvního firemního lékaře, který bude poskytovat pracovně lékařskou službu (zdravotní prohlídky zaměstnanců, pravidelný dohled na pracovišti s hygienickým zaměřením, odbornou poradenskou činností zejména v otázkách fyziologie a psychologie práce, ergonomie a rizikových faktorů).
 5. Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
 6. Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny zaměstnance.
 7. Provést kategorizaci prací (provádí OZO k prevenci rizik v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem pracovně lékařské služby a orgánem ochrany veřejného zdraví). S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny zaměstnance.
 8. Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledávání a hodnocení rizik, případně i z kategorizace prací – rizikových faktorů (zajišťují vedoucí zaměstnanci).
 9. Zajistit provádění vstupních a periodických lékařských prohlídek smluvním lékařem pracovně lékařské služby.
 10. Zabezpečit měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem pracovně lékařské služby a akreditovanou firmou provádějící měření rizikových faktorů).
 11. Vytvořit vhodnou organizaci BOZP včetně systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) například vydáním samostatné vnitřní směrnice (vypracuje OZO k prevenci rizik a vydá vedení firmy).
 12. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.
 13. Vydat vnitřní směrnici řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů na základě zhodnocení rizik.
 14. Vypracovat roční plán (lhůtník) zákonného školení zaměstnanců BOZP, PO a popřípadě dalších souvisejících činností (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik).
 15. Vypracovat roční plán (lhůtník) revizí technických zařízení, odborných prohlídek a kontrol technického zařízení (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik).
 16. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Reference

Vážený pane Jařabáči, tímto chci Vaši firmě a především Vám moc poděkovat za vedení dokumentace k bezpečnosti práce a především za přípravu naší firmy ke kontrole zajištění bezpečnosti práce ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Vzhledem k Vaší profesionální práci a Vaším pokynům a doporučením kontrola proběhla bez závad.

Moc děkuji a zdravím.
Ing.Zdeněk Preissler-PREISS,s.r.o.

Víte, že…

 • je potřebné zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací?
 • je zaměstnavatel povinen vyhotovit „Záznam o úrazu” neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu zaměstnancem zaměstnavateli?
 • je povinností zaměstnavatele je zajistit firemního lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařskou službu PLS?

Naši partneři


| Nahoru ↑