BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Nabídka služeb v oblasti BOZP

Školení z bezpečnosti práce BOZP

 • Provádění periodického školení z bezpečnosti práce BOZP pro zaměstnance. Jedná se o proškolení zaměstnanců ve firmě, které se provádí zpravidla 1x ročně. Školení je především zaměřeno na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů zejména pak je značná část věnována novým bezpečnostním předpisům. Zaměstnavatel dostává po školení prezenční listinu a osnovu školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Provádění školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce BOZP včetně vydání osvědčení. Jedná se o proškolení všech vedoucích pracovníků, které by mělo probíhat minimálně 1x za 3 roky. Školení je zakončeno testem o přezkoušení a absolventi dostávají osvědčení o absolvování školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní rizika

 • Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců nařizuje Zákoník práce § 102 a jeho plnění vyžaduje Inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Naše firma ve spolupráci s Vámi bude vyhledávat pracovní rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců přímo ve Vaši firmě. Ve vnitřní směrnici pak bude např. uveden způsob ohrožení tj. co by se mohlo přihodit při provádění jednotlivých činností.
 • Opatření na minimalizaci a omezení rizik. Do pracovních rizik se musí zakotvit opatření tzn. co je třeba provést, aby se vyloučilo, nebo co nejvíce omezilo popř. minimalizovalo nebezpečí.
 • Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení. Všechna pracovní rizika je nutné vyhodnotit a posoudit, zda je posuzovaný systém bezpečný.

Pravidelný dozor

 • Pravidelný odborný dozor a dohled bezpečnosti práce. Naše firma zajišťuje také pravidelný odborný dohled a dozor v provoze dle dohody. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (bezpečnostní technik) upozorňuje na nedostatky a závady přímo v provoze nebo na stavbě. Tím zaměstnavatel předejde mnohdy zbytečným problémům v oblasti bezpečnosti práce, dále pak zejména touto prevencí předchází možným pracovním úrazům či vzniku nemoci z povolání.
 • Dozor, dohled provozních dílen, staveb a dalších provozů podle náplně práce firmy. Je potřeba se předem dohodnout na dozorované a kontrolované pracoviště, přičemž prevence v této oblasti je jednotlivými firmami stále více vyžadována. Pouze provádění školení nebo zpracování předpisů ve firmě je málo účinné a v podstatě nedostačující.

Zpracování vnitřních směrnic

Na základě současně platných bezpečnostních předpisů - Zákonů a Nařízení vlády musí každá firma zpracovat vnitřní směrnice na požadované profese a pracovní činnosti. Následně se podle těchto vnitřních směrnic dodržuje ve firmě bezpečnost práce. Vnitřní směrnice Vám jsme schopni vypracovat podle platných právních a ostatních předpisů.

 • Vnitřní směrnice - osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP.
 • Vnitřní směrnice - mycí, čistící a dezinfekční prostředky - MČDP.
 • Vnitřní směrnice - pracovní rizika - vyhledávání, hodnocení a posouzení pracovních rizik.
 • Vypracování návrhu - kategorizace prací - rizikové faktory.
 • Vnitřní směrnice - zdravotní způsobilost - stanovení peirodických lékařských prohlídek u zaměstnanců, podklad pro smluvního lékaře pracovně lékařské služby.
 • Vnitřní směrnice - místní řád skladu
 • Vnitřní směrnice - provádění dechových zkoušek na alkohol u zaměstnanců ve firmě
 • Plán BOZP (lhůtník) - zákonného školení, revizí, odborných prohlídek a kontrol technického zařízení.

Metodická pomoc při řešení pracovních úrazů

 • Metodická pomoc při sepsání pracovního úrazu. Pomůžeme Vám objasnit a sepsat pracovní úraz, zjistit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu včetně návrhu na opatření, a to dle platných zákonných a ostatních předpisů. Poradíme Vám, kde pracovní úraz ohlásit, odeslat, do kdy apod. Víme, že sepsání pracovní úrazu vyžaduje odborné znalosti a posouzení komplexní situace. Každý pracovní úraz je individuální, a proto je třeba se tím důsledně zabývat.
 • Metodická pomoc při odškodnění pracovního úrazu. Zápis, protokol, podklady pro pojišťovnu.
 • Zpracujeme Vám podklady pro pojišťovnu z hlediska zákonného pojištění odpovědnosti organizace při pracovních úrazech a nemocích z povolání viz. platné předpisy. Podklady jako např. protokol a zápis z jednání komise ve firmě v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu je potřeba vypracovat pro pojišťovnu pro hladký a bezproblémový průběh odškodnění.

Provozní dokumentace bezpečnosti práce

 • Pokyny bezpečné práce
 • Pověření včetně povinností zaměstnanců
 • Provozní, pracovní a organizační řád firmy
 • Spolupráce v zajišťování revizí a kontrol vyhrazeného technického zařízení
 • Tlakové zařízení -TZ, Zdvihací zařízení - ZZ, Elektrické zařízení - EZ, Plynové zařízení - PZ aj.

Vypracujeme Vám také provozní pokyny dokumentace bezpečnosti práce např. pokyny bezpečné práce, různé nutné pověření včetně povinností zaměstnanců a v neposlední řadě provozní, pracovní a organizační řád firmy. Oblast vyhrazeného technického zařízení zabezpečujeme ve spolupráci s odbornými pracovníky - revizními techniky vyhrazeného technického zařízení. Tento systém funguje komplexně tj. revize, odborná prohlídka, plán, odborné školení, pověření atd. Není třeba zdůrazňovat povinnost a nutnost zaměstnavatele firmy důsledně pečovat o vyhrazené technické zařízení podle platných bezpečnostních předpisů. Podotýkáme, že naši revizní technici jsou spolehlivými odborníky ve svém oboru a rádi Vám poradí.

Poradenství, konzultace a další

 • Zajištění knihy evidence pracovních úrazů - červená kniha
 • Zajištění knihy evidence (drobných) pracovních úrazů 
 • Zajišťování bezpečnostních, výstražných a fotoluminiscenčních (reflexních) tabulek dle dohody a potřeby
 • Zajištění záznamníku kontrol regálů
 • Zajištění provozních deníků strojů
 • Seznam pro vybavení lékárničky první pomoci na pracovišti
 • Provádění dechových zkoušek na alkohol u zaměstnanců ve firmě
 • Další nezbytná dokumentace týkající se bezpečnosti práce.

Poradíme Vám, čím máte vybavit lékárničku první pomoci na pracovišti. Součástí vybavení je také knížka první pomoci. Rovněž knížky evidence (drobných) pracovních úrazů Vám zajistíme. Další nezbytnou povinnou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce Vám dodáme a poradíme, jak ji správně vyplňovat. Pokud si budete přát provádět u zaměstnanců dechové zkouškyna alkohol na Vašem pracovišti, jsme schopni i tuto činnost Vám po dohodě zajišťovat.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Reference

Vážený pane Jařabáči, tímto chci Vaši firmě a především Vám moc poděkovat za vedení dokumentace k bezpečnosti práce a především za přípravu naší firmy ke kontrole zajištění bezpečnosti práce ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Vzhledem k Vaší profesionální práci a Vaším pokynům a doporučením kontrola proběhla bez závad.

Moc děkuji a zdravím.
Ing.Zdeněk Preissler-PREISS,s.r.o.

Víte, že…

 • je zaměstnavatel povinen provádět roční prověrku BOZP na svém pracovišti s cílem zhodnocení úrovně BOZP?

Osvědčení auditora SMBOZP

Osvědčení auditor
Zvětšit

Osvědčení auditora QMS

Osvědčení auditor QMS
Zvětšit

Osvědčení auditora EMS

Osvědčení auditor EMS
Zvětšit

Naši partneři


| Nahoru ↑